Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Pri vystavení príjmový pokladničný doklad (ďalej len„PPD“) môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom spracovania "PPD" a následného vystavenia faktúry.

 Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa  zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu / emailová adresa) sú dôverné. Kupujúci, ak je fyzickou osobou, uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov predávajúcim pre účely: spracovanie „PPD“ a následného vystavenia faktúry, vedenie používateľského účtu a marketingové účely a to k týmto osobným údajom: meno a priezvisko, adresa bydliska a / alebo miesto podnikania (podnikateľ), identifikačné číslo (podnikateľ), adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, mobilné telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje“). Tento súhlas poskytuje kupujúci na dobu neurčitú.

Kupujúci má právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, ako aj ďalšie práva upravené v zákone o ochrane osobných údajov..

Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy predávajúceho. Osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu tretími osobami. Osobné údaje predávajúci neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú osobné údaje odovzdávané v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru.