Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup a prenájom hnuteľnych vecí v požičovni náradia Miromet, prevádzkovateľ - Miroslav Ďabolko a sú dostupné na internetovej  adrese: www.miromet.sk

Naše obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho / prenajímateľa, ktorým je Miroslav Ďabolko - Miromet, so sídlom Minská 46,  040 18 Košice - Krásna, IČO: 32 514 212, (ďalej len „predávajúci / prenajímateľ“), a kupujúceho (ďalej len „kupujúci / nájomca“), ktorý je zákazníkom vyššie uvedenej požičovne náradia.

Tieto obchodné podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom, predovšetkým  zákonom č. 250/2007 Z. z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 18/2018  Z. z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kupujúcim / nájomcom je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej / nájomnej zmluvy.

 

Podnikateľom sa rozumie:

Požičovňa - obchodné podmienky:
Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na predaj a prenájom hnuteľných vecí (ďalej len „vecí) a je záväzný pre prenajímateľa / predajcu na jednej strane a nájomcu  / kupujúceho na strane druhej. Zmluvný vzťah vo veci zapožičanie vzniká podpisom príjmového pokladničného dokladu  (ďalej len „PPD“) a zaplatením zálohy podľa aktuálneho cenníka požičovne náradia Miromet a riadi sa podľa tohto požičovného poriadku, ak nebolo dohodnuté inak.

 Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby nájomca:
- bol starší ako 18 rokov,
- predložil platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas),
- zložil istinu vo výške stanovenej požičovňou podľa aktuálneho cenníka zverejneného na webovej stránke, ak nebolo určené inak


Nájomca / kupujúci sa zaväzuje užívať predmet prenájmu / pradaja len na účel, pre ktorý je určený a to obvyklým spôsobom, dodržiavať návody na používanie predmetu nájmu /predaja a pokyny prenajímateľa.

 Nájomca / kupujúci je povinný pri prebraní zapožičaného náradia si ho prezrieť, skontrolovať a zistené poškodenie bezodkladne ohlásiť prenajímateľovi / predajcovi. Ten je povinný ho zapísať. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Vybavenie môže používať iba nájomca / kupujúci a osoby určené nájomcom /kupujúcim. Za poškodenie vybavenia osobami, ktoré nájomca /kupujúci vybavenie zveril, nesie zodpovednosť sám nájomca / kupujúci.

Nájom hnuteľných vecí:
 Lehota prenájmu je uvedená v  „PPD“  o zapožičaní vybavenia a je záväzná.
Nájomca má možnosť zapožičať si vec v intervale „4 hodiny“ alebo „24 hodín“.  Pri vypožičaní tovaru sa lehota na  „4 hodiny“ vzťahuje len na požičanie v prvom dni a nedá sa kombinovať s lehotou na požičanie na „24 hodín“ v nasledujúcom dni.
 V prípade, že nájomca potrebuje zapožičanú vec na dlhšiu dobu než je doba uvedená v „PPD“, je povinný informovať o tom prenajímateľa pred uplynutím dohodnutej doby a po dohode zmluvu o zapožičanie predĺžiť (telefonicky / emailom).

 Prípadné vrátenie veci pred uplynutím doby, na ktorú je požičanie dojednané alebo nevyužitie veci, nezakladá nárok na neuhradenie služby.

V prípade nedodržania dohodnutej doby uvedenej v “PPD“, ak nájomca nenavráti vec ani neinformuje prenajímateľa o predlžení nájmu, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi pokutu vo výške dvojnásobku dennej sadzby nájomného za každý začatý deň omeškania, a to až do jeho vrátenia!

V prípade poškodenia či straty požičanej veci, je nájomca povinný uhradiť škodu takto vzniknutú a to buď vo výške opravy alebo vo výške hodnoty zapožičanej veci podľa aktuálneho cenníka požičovne náradia Miromet alebo inventárnej karty hmotného majetku (ďalej len „IKHM „). Náklady spojené s opravou budú hradené zo zálohy prijatej pri zapožičaní veci ak je pri vrátení veci možné ihneď určiť výšku škody, alebo zálohovo, kým sa nerozhodne o výške vzniknutej škody, najneskôr však do 14. pracovných dní.  

V prípade odcudzenia alebo straty požičanej veci uhradí nájomca hodnotu danej veci. Do doby jej úhrady je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomné. Odcudzenie či stratu ohlási nájomca bezodkladne miestnemu príslušnému oddeleniu Polície SR a prenajímateľovi predloží protokol o ohlásení krádeže. Doplatok do výšky plnej ceny zapožičanej veci podľa IKHM doplatí nájomca k zálohe prenajímateľovi, ak bude materiál stratený, odcudzený alebo úplne znehodnotený. Cena zapožičanej veci je daná cenníkom požičovne náradia Miromet, platným k dátumu podpisu „PPD“, ktorý nájdete na našich webových stránkach www.miromet.sk.

Úhrada nájomného, sa vykonáva pri vrátení veci podľa „PPD“ o nájme veci.
Prenajímateľ je oprávnený pri požičaní požadovať záruky podľa množstva a druhu požičiavaných vecí.
Prenajímateľ je povinný túto kauciu nájomcovi vrátiť ihneď po odovzdaní veci a jeho následnej kontrole v plnej výške a to v prípade, že nebudú zistené žiadne poškodenia a taktiež nebudú porušené tieto obchodné podmienky. Nájomca si plne uvedomuje nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknúť pri užívaní prenajatej veci a týmto na seba berie plnú zodpovednosť. Prenajímateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť pri škodách na zdraví či majetku vzniknutých nájomcovi alebo tretím osobám pri používaní zapožičanej veci. Zapožičanú vec je nutné vrátiť čistú. Ak zapožičané vybavenie nebude vrátené v rovnakom (alebo lepšom) stave, než v akom bolo zapožičané, bude po nájomcovi požadovaná pokuta za znečistenie veci vo výške: 10, - eur.

V prípade porušenia týchto obchodných podmienok zo strany nájomcu má prenajímateľ právo ukončiť jednostranne zmluvu dňom, keď zistí toto porušenie. Nájomca je povinný v tomto prípade okamžite na požiadanie prenajímateľa vrátiť všetky zapožičané veci a uhradiť s tým spojené všetky náklady.
Nájomca pri podpise „PPD“si preberá jedno vyhotovenie „PPD“ o zapožičaní veci.

POKYNY NA POUŽÍVANIE ZAPOŽIČANEJ VECI (NÁRADIA):
Nájomca je povinný prenajatú vec (náradie) chrániť pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi, dažďom a namočením (ak sa to pre výkon veci nevyžaduje), alebo pred mechanickým poškodením.
 Na vypožičanú vec je prísne zakázané nalepovať alebo iným spôsobom pripevňovať časti, ktoré nie sú súčasť zapožičanej veci.
V prípade poškodenia veci v dobe zapožičania dbať, aby sa poškodené častí ďalej viac neznehodnocovali a nepoužívať ich. Pri vrátení vybavenie má nájomca povinnosť túto skutočnosť nahlásiť bezodkladne prenajímateľovi.

 Ceny:
Všetky ceny sú zmluvné. Na webovej stránke www.miromet.sk sú vždy aktuálne a platné ceny!

 Záručné podmienky a zodpovednosť za vady:
Práva z vadného plnenia, ako aj svoje sťažnosti alebo podnety, uplatňuje kupujúci/nájomca u predávajúceho/prenajímateľa na adrese jeho prevádzky:
Požičovňa náradia Miromet, Minská 769/46,  040 18 Košice – Krásna
a to vždy spolu s dokladom o kúpe.
V prípade, že je kupujúci spotrebiteľom, riadia sa záručné podmienky a práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok a je umiestnený na internetovej stránke www.miromet.sk a v sídle požičovne náradia Miromet
Právo spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy:
Ak sa nejedná o prípady, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť (§ 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru.

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal.
Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak nie je možné, aby spotrebiteľ vydal všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí predávajúcemu poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané.
Predávajúci je oprávnený započítať svoj nárok na túto peňažnú náhradu na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

Ochrana osobných údajov

Pri vystavení „PPD“ môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom spracovania PPD a následného vystavenia faktúry.

 Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa  zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu / emailová adresa) sú dôverné. Kupujúci, ak je fyzickou osobou, uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov predávajúcim pre účely: spracovanie „PPD“ a následného vystavenia faktúry, vedenie používateľského účtu a marketingové účely a to k týmto osobným údajom: meno a priezvisko, adresa bydliska a / alebo miesto podnikania (podnikateľ), identifikačné číslo (podnikateľ), adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, mobilné telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje“). Tento súhlas poskytuje kupujúci na dobu neurčitú.

Kupujúci má právo prístupu k osobným údajom, právo na ich opravu, ako aj ďalšie práva upravené v zákone o ochrane osobných údajov..

Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy predávajúceho. Osobné údaje sú zabezpečené proti zneužitiu tretími osobami. Osobné údaje predávajúci neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú osobné údaje odovzdávané v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru.

Otváracia doba:  

   Po – Pia : 8:00-13:00 / 14:00 –17:00
   Sob: 8:00 – 13:00

 

Všeobecné ustanovenia

I

Prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi uvedené náradie aby ho dočasne v dojednanej dobe užíval. Prenajímateľ je povinný prenechať náradie nájomcovi v stave spôsobilom na obvyklé používanie.

II

Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek, ak bolo prenajaté náradie odovzdané v stave nespôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie.

III

Pri nevrátení prenajatého náradia, nájomca súhlasí s doplatením čiastky k zálohe do hodnoty aktuálnej predajnej ceny prenajatého náradia podľa „IKHM“ .

V prípade straty alebo zničenia prenajatého náradia sa nájomca zaväzuje platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné do doby pokiaľ prenajímateľovi osobne nenahlási uvedené skutočnosti. Súčasne je povinný nahradiť škodu, vo výške predajnej ceny prenajatého náradia podľa „IKHM“., ak sa zmluvné strany  nedohodnú inak.

IV

Nájomca nie je oprávnený dať prenajaté náradie ďalej do podnájmu.

V

Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu opráv, ktoré má vykonať prenajímateľ. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za škodu tým spôsobenú. Po skončení doby prenájmu je nájomca povinný prenajaté náradie bezodkladne a bez vyzvania vrátiť prenajímateľovi v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

VI

Cena za prenájom sa počíta za každý deň prenájmu vrátane dňa prevzatia náradia. Nájomca má možnosť zapožičiať si hnuteľnú vec v intervale „4 hodiny“ alebo „24 hodín“.  Pri vypožičaní tovaru sa lehota na  „4 hodiny“ vzťahuje len na požičanie v prvom dni a nedá sa kombinovať s lehotou na požičanie na „24 hodín“ v nasledujúcom dni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť dohodnuté nájomné za prenajaté náradie po skončení nájmu.
 

Záverečné ustanovenia

Nájomca prehlasuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami prenájmu,a že s tým súhlasí.